بانو!!!
حجابت،
کیمیای غیرتت را به لبخندی هرز مفروش !
راستی ،تو که در بازار و خیابان جلوه فروشی می کنی !!
هیچ می دانی صاحب این پوتین ها کجا رفته اند ؟!
چرا رفته اند ؟!
صبر کن تا برایت فاش بگویم!
رفتند تا تو امروز چون ملکه ها صاحب سرزمینت باشی وبا اطمینان و وقار در کُوی وبرزن قدم برداری!
رفتند !! واگر نرفته بودند !!
امروز چون سرزمین شام وعراق باید داغ جگر گوشه ات را به سینه می کشیدی ومجالی برای قدم زدن وخودآرایی در خیابان های شَهرت را نداشتی!!
بانو حواست باشد کجا قدم می گذاری !!
کوچه های این سرزمین هر کدام به نام وخون شهیدی آویخته شده اند.

️و روی نامشان قدم نگذاری

.شرمنده ایم

منبع : اولیای محبوب خدا |بانو! حجابت... منبع : اولیای محبوب خدا |بانو! حجابت... منبع : |بانو! حجابت...
برچسب ها : بانو